Napoleon I
(1769-1821)

Napoleon I on His Imperial Throne
Ingres. 1806. Oil on canvas.