Lev Nikolaevich Tolstoy
 
     Nikolai Ge, 1831-1894 : Lev Tolstoy


 

Return to index